Phật Bản Mệnh Là Vị Phật giúp bảo vệ, hộ mệnh, đem lại bình an, sức khoẻ, may mắn và thành công cho chủ nhân.

☀ ☀CÁC VỊ PHẬT ĐỘ MỆNH CHO ☀ ☀ ☀12 CON GIÁP NHƯ SAU: ☀
➡ Tuổi Tý: Thiên Thủ Thiên Nhãn
➡ Tuổi Sửu: Hư Không Tạng Bồ Tát
➡ Tuổi Dần: Hư Không Tạng Bồ Tát
➡ Tuổi Mão: Văn Thù Bồ Tát
➡ Tuổi Thìn: Phổ Hiền Bồ Tát
➡ Tuổi Tỵ: Phổ Hiền Bồ Tát
➡ Tuổi Ngọ: Đại Thế Chí Bồ Tát
➡ Tuổi Mùi: Như Lai Đại Nhật Bồ Tát
➡ Tuổi Thân: Như Lai Đại Nhật Bồ Tát
➡ Tuổi Dậu: Bất Động Minh Vương
➡ Tuổi Tuất: Phật A Di Đà
➡ Tuổi Hợi: Phật A Di Đà
🔆 PHẬT TUỔI TÝ 🔆 PHẬT TUỔI SỬU, DẦN 🔆 PHẬT TUỔI MÃO 🔆 PHẬT TUỔI THÌN, TỴ 🔆 PHẬT TUỔI NGỌ 🔆 PHẬT TUỔI MÙI, THÂN 🔆 PHẬT TUỔI DẬU 🔆 PHẬT TUỔI TUẤT, HỢI