Phật Bản Mệnh Là Vị Phật giúp bảo vệ, hộ mệnh, đem lại bình an, sức khoẻ, may mắn và thành công cho chủ nhân.