Phật Bản Mệnh Tuổi Mùi, Thân – Phật Như Lai Đại Nhật