Phật bản mệnh tuổi sửu, dần – Phật Hư Không Tạng Bồ Tát